TH EN
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

       เป้าหมายหลักของบริษัท คือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นชั้นนำของประเทศที่ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางเวลา เนื่องจากบริษัทฯ มีคลังสินค้าคลอบคลุมในทุกภูมิภาคและมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในอนาคต
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปยังตลาดอุตสหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านการผลิต คือ ให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการผลิตซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีในต้นทุนที่ต่ำ

       บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านการผลิต คือ ให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการผลิตซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีในต้นทุนที่ต่ำ ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต และควบคุมคุณภาพตลอดมาจนปัจจุบัน ทำให้สินค้าของบริษัทได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO 9001 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการทำงาน และประสิทธิภาพในการผลิตผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยตามการพัฒนาของเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ
       นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า โดยใช้นโยบายการขายในลักษณะที่เป็นพันธมิตรกับทั้งซัพพลายเออร์ และลูกค้า สร้างฐานลูกค้าเดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขยายฐานลูกค้าใหม่ในลักษณะพันธมิตรทางการค้า