TH EN
ภาพรวมของธุรกิจ

      บริษัท เจ. เอส. สตีล บาร์ จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น โดยมีโรงงานผลิตเหล็กเส้นที่ทันสมัย ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคต่างๆ และ มีอาณาเขตติดกับกรุงเทพฯ การคมนาคมขนส่งสะดวก สามารถหาแรงงานได้ง่าย และอยู่ติดกับแม่น้ำ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งวัตถุดิบ ทำให้ประหยัดค่าขนส่ง จึงได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างยั่งยืน 
      ในปี 2565 บริษัท มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้โดยการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ และ รักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยวิธีการเพิ่มการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายขึ้นลดต้นทุนการผลิตลงจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และ สามารถผลิตสินค้าให้ได้ในระดับที่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการผลิต (Economy of Scale) โดยตั้งเป้าหมายการผลิตที่ 180,000 ตันต่อปี